Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Sikre alle lige adgang til kvalitets uddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Se også hvad der måles på når vi skal se om vi opnår målene. Læs indikatorerne.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Verdensmål 4 handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Målet er, at alle børn skal sikres uddannelse, og at voksne i løbet af deres arbejdsliv skal have adgang til efter- og videreuddannelse1.

For at opnå dette mål er der fastsat flere delmål og indikatorer:

Gennemførelse af grundskoleundervisning og ungdomsuddannelse:

Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis.

Inkluderende grundskoleundervisning og ungdomsuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater.

Dette måles ved andelen af børn og unge, der har opnået minimumsfærdigheder i læsning og regning ved forskellige trin i skoleforløbet1.

Adgang til dagtilbud: Inden 2030 skal alle piger og drenge sikres adgang til dagtilbud af høj kvalitet, så de er klar til grundskolen.

Dette måles ved andelen af børn under 5 år, der udvikler sig alderssvarende i forhold til deres sundhedstilstand, læring og trivsel1.

Lige adgang til teknisk, erhvervs- og videregående uddannelse  som Mål 4: Kvalitetsuddannelse:

Inden 2030 skal alle kvinder og mænd sikres lige adgang til teknisk, erhvervs- og videregående uddannelse, herunder universiteter, af høj kvalitet og til en overkommelig pris1.

Dette måles ved deltagelsesraten for unge og voksne i formel og uformel uddannelse og undervisning inden for de foregående 12 måneder, opdelt på køn1.

Kvalitetsuddannelse er afgørende for en bæredygtig udvikling, og verdensmål 4 arbejder for at sikre, at uddannelse er tilgængelig for alle, uanset baggrund og køn.